Przetwarzanie danych osobowych

Kto jest administratorem Państwa danych?

Warsztat Innowacji – Piotr Grocholiński z siedzibą w Łodzi (93-281) przy ulicy Piwnika Ponurego 7/22, NIP 7282126683 oraz Idea Centrum Beata Michalska – Dominiak z siedzibą w Łodzi (90-365) ul. Tymienieckiego 3,  NIP 9820214957,  („Administratorzy”),

Jakie dane przetwarzamy?

Jako Administratorzy przetwarzamy następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe,
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line,
 4. dane potrzebne do przesłania Państwu oferty marketingowej.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w jednym lub więcej spośród do następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z nami jako przedsiębiorcami,
 3. w celu wykonania umowy zawartej z nami jako przedsiębiorcami na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako przedsiębiorcach, np.: do wystawienia faktury,
 5. w celach marketingowych oferowanych przez nas jako przedsiębiorców produktów i usług.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

 • W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z naszymi firmami, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.
 • Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.
 • W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

 • Możecie Państwo wyrazić wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
 • W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Administratorom w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.
 • Wolę cofnięcia zgody możecie Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do mojej wiadomości. Wystarczy w tym zakresie wysłać do nas e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.
 • Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem. Oznacza to, że do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez nas jako przedsiębiorców jest legalne.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych, w zależności od wykonywanych czynności, jest:

 1. wyrażona przez Państwa zgoda
 2. zawarcie oraz wykonanie umowy z nami jako przedsiębiorcami,
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nas jako przedsiębiorcach (np.: wystawienie faktury),
 4. prawnie uzasadniony interes jako przedsiębiorcy (np.: wykonanie umowy zawartej z nami na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

 • Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom w postaci firm współpracujących z nami oraz wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz (np.: biuro księgowe czy firma hostingowa). W takim przypadku zawarliśmy z tymi podmiotami umowy zapewniające bezpieczeństwo Państwa danych.
 • Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

 • Mają Państwo prawo do żądania od nas jako Administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także na Państwa żądanie możemy je przenieść do innego Administratora danych.
 • Odnośnie przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będą przechowywane Państwa dane?

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania łączącej Państwa z nami jako przedsiębiorcami umowy lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz. Po tym czasie Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający terminom przedawnienia roszczeń, jakie możemy podnosić jako przedsiębiorcy i jakie mogą być podnoszone wobec nas.
 • Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego na nas jako przedsiębiorcach obowiązku prawnego, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w sytuacji, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z nami jako przedsiębiorcami na Państwa rzecz, będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w sytuacji, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni naszych produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych?

 • Skargi kierować można na chwilę obecną do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.