Regulamin Newsletter

Regulamin Usługi Newsletter
obowiązujący od dnia 2.06.2021

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez Warsztat Innowacji – Piotr Grocholiński oraz Idea Centrum – Beata Michalska Dominiak zwanych (dalej: „Usługodawca”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług (dalej: „Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej klientocentryczni.pl (dalej: „Serwis”).
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody.

 

2. Przedmiot Usługi – Newsletter

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści związane z wykonywaną działalnością tj. (artykuły, webinary, narzędzia, wywiady, informacje o szkoleniach), w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty świadczonych usług szkoleniowych w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 

3. Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newsletter

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 2. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
  1. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  2. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie swojego adresu poczty elektronicznej,
  3. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin usługi newsletter”,
  4. aktywować przycisk „Zapisz się”,
  5. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 4. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) Newsletter.
 5. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 6. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter, Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.
 7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

 

4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać drogą elektroniczną na adres biuro@klientocentryczni.pl
 2. W reklamacji należy zawrzeć:
  1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
  2. opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

 

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorami Twoich danych osobowych są:

1) Warsztat Innowacji – Piotr Grocholiński,

ul Piwnika Ponurego 7/22  93-222 Łódź

NIP: 7282126683 , REGON: 366969476

oraz

2) Idea Centrum – Beata Michalska Dominiak

 1. Białostocka 8/25 93-313 Łódź

NIP: 9820214957 , REGON: 368569380

działający jako Współadministratorzy.

Kontakt z nami możliwy jest w następujący sposób:

telefonicznie:

mailowo:

pocztą tradycyjną:

 

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ze Usługodawcą można się skontaktować pisząc na biuro@klientocentryczni.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).
 3. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin lub do czasu rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, m.in.: podmiotom świadczącym usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Usługodawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 5. Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Usługodawcy lub rozstrzyganiu sporów.
 6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi świadczenie Usług przez Usługodawcę.

 

6. Zmiany Regulaminu

  1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze.
  2. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
  3. Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 

7. Postanowienia końcowe

 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 3. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.