Jak dostosować wartości firmy do nowych okoliczności?

Zmiana DNA firmy – redefiniowanie wartości wewnętrznych

Jednym z kluczowych czynników odpowiadających za sukces firmy jest jej tzw. DNA. Składa się ono z szeregu elementów takich, jak misja firmy, kultura organizacji, wizja, strategia oraz podstawowe wartości, które pozwalają na realizację założeń. Zarządzanie przez wartości jednoznacznie pokazuje, jak ważne one są oraz to, jakie znaczenie mają działania je wspierające, bowiem to wszystko składa się na długofalowe sukcesy firmy.

O kliencie

Doskonale pokazuje to sytuacja jednej z firm, dla której projekt mający na celu określenie podstawowych wartości, okazał się być kluczowym elementem wychodzenia z wewnętrznego kryzysu.

Projekt został przeprowadzony w zatrudniającej około 200 pracowników, polskiej firmie. Działa ona w branży edukacyjnej, współpracując na co dzień z licznymi klientami. Jest obecna na rynku od około 10 lat, jednak znalazła się w dość trudnej sytuacji, w której problemy związane z pandemią ujawniły obszary, w których należało wprowadzić zmiany pozwalające utrzymać firmie dotychczasową pozycję. Otoczenie firmy zmieniło się, dlatego firma musiała zweryfikować i uaktualnić swoją kulturę organizacyjną i dostosować ją do nowych warunków i zachowań klientów.

Przyczyny problemów w firmie

Na kondycję firmy duży wpływ miały nowe realia wynikające z pandemii, w tym konieczność wprowadzenia zdalnego trybu pracy. Trudności w określeniu kierunków rozwoju pogłębiały dodatkowo liczne zmiany kadrowe oraz centralistyczny styl zarządzania.

Pracownicy poproszeni o określenie mocnych i słabych stron organizacji wskazali, co prawda takie elementy jak profesjonalizm, lojalność oraz współpraca, ale również problemy z mikrozarządzaniem, funkcjonowaniem strony internetowej, komunikacją i wieloma innymi aspektami. Stworzyło to konieczność redefinicji wartości w celu dostosowania firmy do nowych realiów.

Podjęte działania

Diagnoza wyzwań, z którymi zmagała się firma, stała się punktem wyjścia do projektu, który miał na celu określenie nowych, przystających do obecnej sytuacji rynkowej wartości, na bazie których firma mogłaby wyznaczyć swój kierunek rozwoju.

W celu uzyskania maksymalnej różnorodności zespołu, w projekcie wzięło udział 12 pracowników firmy, reprezentujących różne jej działy. Miał on formę warsztatów trwających trzy dni, przedzielonych wywiadami z klientami i pracownikami przedsiębiorstwa oraz testowaniem nowych wartości.

Istotnym elementem działań była także analiza trendów, co pozwoliło wpasować nowe wartości w zmiany zachowań społecznych.

Działania zostały podzielone na trzy etapy:

  1. projektowanie nowych wartości firmy,
  2. diagnoza oraz wyznaczenie kierunku zmian,
  3. wypracowanie koncepcji ich wdrożenia.

Ustalono, jakie panujące w firmie zasady oraz obecne postawy i zachowania powinny zostać wzmocnione, a jakie zredukowane lub wyeliminowane. Co więcej określono, co w firmie należy wprowadzić, by wspierać rozwój oraz zadowolenie zarówno pracowników, jak i klientów oraz partnerów.

Istotnym elementem podjętych działań były wywiady, jakie uczestnicy warsztatów przeprowadzali z klientami i partnerami firmy. Pozwoliło to poznać różnorodne punkty widzenia i opinie o dotychczasowym funkcjonowaniu firmy, dzięki czemu możliwe stało się wypracowanie rozwiązań, które nie tylko zadowolą pracowników, ale i ułatwią współpracę z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwanie nowych.

Osiągnięte rezultaty

Podjęte działania pozwoliły na opracowanie listy wartości kluczowych dla DNA firmy oraz pomysłów na to, jak i przez kogo mogą być one skutecznie wdrażane. Dzięki jasnemu wskazaniu, kto i w jakim czasie odpowiada za określone działania możliwe było zdecentralizowanie zarządzania organizacją. Wskutek tego, pracownicy wszystkich szczebli zyskali swoiste „drogowskazy” pozwalające na utrwalanie praktyk, które są w firmie pożądane nie tylko przez nich, ale i przez klientów oraz partnerów. Pozwoliło to firmie na jeszcze skuteczniejszą współpracę z klientami oraz zbudowanie zaangażowanego i lojalnego zespołu pracowników.