Regulamin Akademii Train The Trainer

Regulamin kursu Akademia Design Thinking – Train the Trainer

Regulamin uczestnictwa w kursie „Akademia Design Thinking – Train the Trainer”

par 1

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem kursu jest Piotr Grocholiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Warsztat Innowacji – Piotr Grocholiński z siedzibą w Łodzi, ul Piwnika Ponurego 7/22 93 -222 Łódź NIP 7282126683 oraz Beata Michalska-Dominiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Idea Centrum – Beata Michalska-Dominiak z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3 90-365 Łódź NIP: 9820214957, zwanymi w dalszej części regulaminu Organizatorem.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w kursie i obowiązują wszystkich Uczestników, tj. pełnoletnie osoby prywatne, pracowników firm, instytucji lub organizacji, które zgłosiły chęć uczestnictwa w kursie.
3. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

par 2

Uczestnictwo w kursie
1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.klientocentryczni.pl oraz uiszczenie opłaty za udział.
2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator lub osoba przez niego upoważniona skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca  na kursie. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Organizatora formularza zgłoszeniowego wysłanego przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika kursu.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w kursie.
4. Kurs jest realizowany w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej www.klientocentryczni.pl.
5. Kurs realizowany jest według ustalonego przez Organizatora programu kursu dostępnego na stronie internetowej www.klientocentryczni.pl.
6. Kurs prowadzony jest w języku polskim.
7. W kursie weźmie udział maksymalnie 12 osób.

par 3

Informacje organizacyjne
1. Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce kursu, program, agenda) Organizator przesyła Uczestnikowi drogą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem kursu na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników na skutek wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie kursu.
3. Informacje przekazane przez Organizatora w trakcie kursu mają charakter edukacyjny i nie gwarantują zwiększenia przychodów Uczestnika ani ilości otrzymywanych przez niego zleceń od klientów.
4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego kurs oraz zasad bhp obowiązujących na terenie obiektów, w których prowadzone jest kurs.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzony jest kurs, jak również jakiekolwiek straty spowodowane w sposób zamierzony względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników.
6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas trwania kursu.
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione przez Uczestnika podczas trwania kursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i szkody innych Uczestników kursu pozostających poza kontrolą Organizatora.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników szkody rzeczowe oraz osobowe związane z ich udziałem w kursie lub dojazdem na kurs, za wyjątkiem, gdy takie szkody powstały na skutek winy umyślnej Organizatora.
10. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika za szkody pośrednie, następcze i wynikowe oraz szkody związane z utraconymi korzyściami, utraconymi kontraktami handlowymi czy utratą wizerunku firmy Uczestnika.
11. Organizator uprawniony jest do wydalenia w trybie natychmiastowym z kursu każdego Uczestnika, który podczas kursu narusza swoim zachowaniem obowiązujący porządek prawny lub którego zachowanie utrudnia, uniemożliwia prowadzenie kursu lub zagraża innym Uczestnikom kursu bądź personelowi Organizatora, zwłaszcza w przypadku stanu Uczestnika wskazującego na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

par 4

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie
1. Rezygnację z uczestnictwa w kursie niezależnie od przyczyny należy zgłosić Organizatorowi mailem najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Organizator wysyła mailem potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane.
2. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w kursie.
3. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w kursie spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

par 5

Odwołanie, zmiana terminu i miejsca kursu
1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu kursu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, w sytuacji, gdy do wzięcia udziału w kursie nie zgłosi się minimalna liczba uczestników (tj. 10 osób) lub w każdym czasie z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. W przypadku odwołania kursu, Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty, w ciągu 7 dni od przekazania informacji o dowołaniu kursu Uczestnikowi.
3. W przypadku zmiany terminu kursu, Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty, albo możliwość udziału w kursie w zmienionym terminie. Uczestnik poinformuje drogą mailową Organizatora o swojej decyzji w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zmianie terminu kursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca kursu w każdym czasie przed rozpoczęciem kursu, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie. Zmiana miejsca kursu nie stanowi zmiany warunków umowy.
5. O odwołaniu, zmianie terminu lub miejsca kursu Organizator poinformuje Uczestnika drogą mailową.

par 6

Koszt uczestnictwa w kursie i warunki płatności
1. Kurs prowadzone przez Organizatora jest odpłatne.
2. Wysłanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do dokonania opłaty udziału w kursie zgodnie z informacją o płatności zamieszczoną na stronie internetowej www.klientocentryczni.pl.
3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków płatności
i upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres mailowy.
4. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przed kursem w wysokości 100% opłaty za udział w kursie na podstawie przesłanej przez Organizatora faktury pro forma. Opłatę za udział w kursie należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora, zgodnie z terminem wskazanym na fakturze (zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i tytuł kursu). W przypadku dokonania wpłaty po wskazanym czasie, Uczestnik zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
5. Opłata za udział w kursie obejmuje koszt uczestnictwa w kursie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz certyfikat uczestnictwa w formie papierowej. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników kursu.

par 7

Prawa autorskie
1. Program kursu, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory, narzędzia i metody prezentowane podczas kursu, podlegają ochronie prawnej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Biorąc udział w kursie, Uczestnik nie nabywa żadnych praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są: program kursu, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory, narzędzia i metody prezentowane podczas kursu.

par 8

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników zbierane za pomocą Formularza zgłoszeniowego Organizator będzie przetwarzał zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w celu komunikacji z Uczestnikiem, wysyłania do Uczestników informacji związanych z organizowanymi szkoleniami, w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowej. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych na stronie www.klientocentryczni.pl.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w kursie.
4. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, korekty lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.
5. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w kursie
6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Organizatora. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawiania oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922), a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodniez Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
7. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zgłaszającego na kurs (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa i adres firmy, numer NIP) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.
8. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia certyfikatu potwierdzającego udział w kursie oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym kursem.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania oraz publikacji dokumentacji zdjęciowej i multimedialnej podczas trwania kursu.
10. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin wyraża nieodwołalną zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas kursu, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas kursu sesji fotograficznych lub wideo. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, powielanie utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach oraz nagraniach wideo przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronach internetowych Organizatora oraz materiałach Organizatora, w tym rozpowszechnianie poprzez dowolne medium oraz social media.

par 9

Obowiązywanie i zmiana regulaminu
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 maja 2018 roku do odwołania.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.klientocentryczni.pl.