Regulamin Design Sprint

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Projektowanie Innowacji z design thinking”

 

§1

Postanowienia ogólne

Organizatorem szkolenia jest pod nazwą: Warsztat Innowacji – Piotr Grocholiński z siedzibą w Łodzi ul Piwnika Ponurego 7/22 93 -222 Łódź NI 7282126683 oraz  Idea Centrum – Beata Michalska-Dominiak ul. Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
NIP: 9820214957  zwanymi w dalszej części regulaminu Organizatorami.

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
  w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników, tj. pełnoletnie osoby prywatne, pracowników firm, instytucji lub organizacji, które zgłosiły chęć uczestnictwa
  w szkoleniu.
 2. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 

§2

Uczestnictwo w szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem portalu evenea.pl.
 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator lub osoba przez niego upoważniona skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Organizatora formularza zgłoszeniowego wysłanego przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.
 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 4. Szkolenie jest realizowane w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora na stronach internetowych evenea.pl oraz www.klientocentryczni.pl.
 5. Szkolenie realizowane jest według ustalonego przez Organizatora programu szkolenia dostępnego na stronach internetowych evenea.pl oraz www.klientocentryczni.pl.
 6. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.
 7. W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 20 osób.

§3

Informacje organizacyjne

Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, program, agenda) Organizator przesyła Uczestnikowi drogą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem szkolenia na adres
e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

 

§4

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić Organizatorowi mailem najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Organizator wysyła mailem potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane.
 2. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

§5

Odwołanie, zmiana terminu i miejsca szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w sytuacji, gdy do wzięcia udziału w szkoleniu nie zgłosi się minimalna liczba uczestników (tj. 10 osób) lub w każdym czasie z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 %

wpłaconej kwoty, w ciągu 7 dni od przekazania informacji o dowołaniu szkolenia Uczestnikowi.

 1. W przypadku zmiany terminu szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty, albo możliwość udziału w szkoleniu w zmienionym terminie. Uczestnik poinformuje drogą mailową Organizatora o swojej decyzji w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zmianie terminu szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w każdym czasie przed rozpoczęciem szkolenia, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie. Zmiana miejsca szkolenia nie stanowi zmiany warunków umowy.
 3. O odwołaniu, zmianie terminu lub miejsca szkolenia Organizator poinformuje Uczestnika drogą mailową.

§6

Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

 1. Szkolenie prowadzone przez Organizatora jest odpłatne.
 2. Wysłanie zgłoszenia online jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z informacją o płatności zamieszczoną na stronie internetowej evenea.pl.
 3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków płatności
  i upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres mailowy.
 4. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przed szkoleniem w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić za pośrednictwem portalu evenea.pl lub bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora, nr 64 1050 1461 1000 0092 4358 3995, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i tytuł szkolenia). W przypadku dokonania wpłaty po wskazanym czasie, Uczestnik zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału
  w szkoleniu. W przypadku braku wpłaty na 7 dni przed terminem szkolenia, faktura proforma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej.
 6. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz certyfikat uczestnictwa w formie papierowej. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników szkolenia.

§7

Prawa autorskie

 1. Program szkolenia, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory, narzędzia i metody prezentowane podczas szkolenia, podlegają ochronie prawnej, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Biorąc udział w szkoleniu, Uczestnik nie nabywa żadnych praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są: program szkolenia, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory, narzędzia i metody prezentowane podczas szkolenia.

§8

Ochrona danych osobowych

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego online oznacza wyrażenie zgody
  na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Organizatora. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawiania oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922), a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie
  z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
 2. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas szkolenia oraz wykorzystanie zdjęć i nagrań z jego wizerunkiem w materiałach promocyjnych, w tym umieszczenie ich na stronach internetowych Organizatora.

 

§9

Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2018 roku.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie klientocentryczni.pl.