Regulamin Design Thinking po godzinach

Regulamin uczestnictwa warsztatach w ramach „Design thinking po godzinach”

 

par 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkolenia jest Piotr Grocholiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Warsztat Innowacji – Piotr Grocholiński z siedzibą w Łodzi Piwnika Ponurego 7/22 NIP 7282126683, zwanym w dalszej części regulaminu Organizatorem.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
  w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników, tj. pełnoletnie osoby prywatne, pracowników firm, instytucji lub organizacji, które zgłosiły chęć uczestnictwa
  w szkoleniu.
 3. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

par 2

Uczestnictwo w warsztatach

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem https://goo.gl/UDrw32.
 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator lub osoba przez niego upoważniona skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Organizatora formularza zgłoszeniowego wysłanego przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.
 3. Warsztaty są realizowane w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej https://www.facebook.com/designthinkingklientocentryczni/.
 4. Warsztaty realizowane są według ustalonego przez Organizatora programu.
 5. Warsztaty prowadzone są w języku polskim.

 par 4

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

 1. Rezygnację z uczestnictwa w warsztatach niezależnie od przyczyny należy zgłosić Organizatorowi mailem najpóźniej na 3 dni przed datą ich rozpoczęcia. Organizator wysyła mailem potwierdzenie otrzymania rezygnacji.

par 5

Odwołanie, zmiana terminu i miejsca warsztatów

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu warsztatów najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem w sytuacji, gdy do wzięcia udziału
  w warsztatach nie zgłosi się minimalna liczba uczestników (tj. 10 osób) lub w każdym czasie z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca warsztatów w każdym czasie przed ich rozpoczęciem, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie.
 3. O odwołaniu, zmianie terminu lub miejsca szkolenia Organizator poinformuje Uczestnika drogą mailową.

 par 6

Koszt uczestnictwa w warsztatach

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

par 7

Prawa autorskie

 1. Program warsztatów, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory, narzędzia i metody prezentowane podczas warsztatów, podlegają ochronie prawnej, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 2. Biorąc udział w warsztatach, Uczestnik nie nabywa żadnych praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są: program warsztatów, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory, narzędzia i metody prezentowane podczas warsztatów.

 par 8

Ochrona danych osobowych

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego online oznacza wyrażenie zgody
  na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Organizatora. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawiania oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922), a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie
  z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
 2. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas warsztatów oraz wykorzystanie zdjęć i nagrań z jego wizerunkiem w materiałach promocyjnych,
  w tym umieszczenie ich na stronach internetowych Organizatora.

 par 9

Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2018 roku.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.klientocentryc