Regulamin Szkolenia – twórcze rozwiązywanie problemów w biznesie

Regulamin szkoleniaKreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów (TRP) w biznesie

par 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkolenia jest Piotr Grocholiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Warsztat Innowacji – Piotr Grocholiński z siedzibą
  w Łodzi, ul Piwnika Ponurego 7/22 93 -222 Łódź NIP 7282126683, Beata Michalska-Dominiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Idea Centrum – Beata Michalska-Dominiak z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3 90-365 Łódź NIP: 9820214957 oraz Monika Just prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą pl Monika Just – trener twórczego myślenia z siedzibą w Łodzi, ul. ul. Ketlinga 30 m.11, 92-431 Łódź NIP 7261808911 zwanymi w dalszej części regulaminu Organizatorem.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników, tj. pełnoletnie osoby prywatne, pracowników firm, instytucji lub organizacji, które zgłosiły chęć uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu jest równoznaczne
  z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

par 2

Uczestnictwo w szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.klientocentryczni.pl oraz uiszczenie opłaty za udział.
 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator lub osoba przez niego upoważniona skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Organizatora formularza zgłoszeniowego wysłanego przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.
 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 4. Szkolenie jest realizowane w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej klientocentryczni.pl.
 5. Szkolenie realizowane jest według ustalonego przez Organizatora programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej klientocentryczni.pl.
 6. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.
 7. W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 20 osób.

par 3

Informacje organizacyjne

 1. Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, program, agenda) Organizator przesyła Uczestnikowi drogą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika
  w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników na skutek wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem wiedzy
  i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia.
 3. Informacje przekazane przez Organizatora w trakcie szkolenia mają charakter edukacyjny i nie gwarantują zwiększenia przychodów Uczestnika ani ilości otrzymywanych przez niego zleceń od klientów.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego szkolenie oraz zasad bhp obowiązujących na terenie obiektów, w których prowadzone jest szkolenie.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone jest szkolenie, jak również jakiekolwiek straty spowodowane w sposób zamierzony względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników.
 6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas trwania szkolenia.
 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione przez Uczestnika podczas trwania szkolenia.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i szkody innych Uczestników szkolenia pozostających poza kontrolą Organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników szkody rzeczowe oraz osobowe związane z ich udziałem w szkoleniu lub dojazdem na szkoleniem, za wyjątkiem, gdy takie szkody powstały na skutek winy umyślnej Organizatora.
 10. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika za szkody pośrednie, następcze i wynikowe oraz szkody związane z utraconymi korzyściami, utraconymi kontraktami handlowymi czy utratą wizerunku firmy Uczestnika.
 11. Organizator uprawniony jest do wydalenia w trybie natychmiastowym ze szkolenia każdego Uczestnika, który podczas szkolenia narusza swoim zachowaniem obowiązujący porządek prawny lub którego zachowanie utrudnia, uniemożliwia prowadzenie szkolenia lub zagraża innym Uczestnikom szkolenia bądź personelowi Organizatora, zwłaszcza w przypadku stanu Uczestnika wskazującego na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

par 4

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić Organizatorowi mailem najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Organizator wysyła mailem potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane.
 2. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

par 5

Odwołanie, zmiana terminu i miejsca szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w sytuacji, gdy do wzięcia udziału w szkoleniu nie zgłosi się minimalna liczba uczestników (tj. 10 osób) lub w każdym czasie z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty, w ciągu 7 dni od przekazania informacji o dowołaniu szkolenia Uczestnikowi.
 3. W przypadku zmiany terminu szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot
  w wysokości 100 % wpłaconej kwoty, albo możliwość udziału w szkoleniu
  w zmienionym terminie. Uczestnik poinformuje drogą mailową Organizatora
  o swojej decyzji w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zmianie terminu szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w każdym czasie przed rozpoczęciem szkolenia, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie. Zmiana miejsca szkolenia nie stanowi zmiany warunków umowy.
 5. O odwołaniu, zmianie terminu lub miejsca szkolenia Organizator poinformuje Uczestnika drogą mailową.

par 6

Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

 1. Szkolenie prowadzone przez Organizatora jest odpłatne.
 2. Wysłanie zgłoszenia jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z informacją o płatności zamieszczoną na stronie internetowej klientocentryczni.pl.
 3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków płatności i upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres mailowy.
 4. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przed szkoleniem
  w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu na podstawie przesłanej przez Organizatora faktury pro forma. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora, zgodnie z terminem wskazanym na fakturze (zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko Uczestnika oraz termini tytuł szkolenia). W przypadku dokonania wpłaty po wskazanym czasie, Uczestnik zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz certyfikat uczestnictwa w formie papierowej. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników szkolenia.

par 7

Prawa autorskie

 1. Program szkolenia, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory, narzędzia
  i metody prezentowane podczas szkolenia, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Biorąc udział w szkoleniu, Uczestnik nie nabywa żadnych praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są: program szkolenia, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory, narzędzia i metody prezentowane podczas szkolenia.

par 8

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników zbierane za pomocą Formularza zgłoszeniowego Organizator będzie przetwarzał zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w celu komunikacji z Uczestnikiem, wysyłania do Uczestników informacji związanych z organizowanymi szkoleniami, w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowej. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych na stronie klientocentryczni.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w szkoleniu.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, korekty lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 5. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa
  w szkoleniu
 6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Organizatora. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawiania oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922), a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodniez Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
 7. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zgłaszającego na szkolenie (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa i adres firmy, numer NIP) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.
 8. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku
  z organizowanym szkoleniem.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania oraz publikacji dokumentacji zdjęciowej i multimedialnej podczas trwania szkolenia.
 • Uczestnik akceptując niniejszy regulamin wyraża nieodwołalną zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas szkolenia, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas szkolenia sesji fotograficznych lub wideo. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, powielanie utrwalanie dowolną techniką, obróbkę
  i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach oraz nagraniach wideo przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronach internetowych Organizatora oraz materiałach Organizatora, w tym rozpowszechnianie poprzez dowolne medium oraz social media.

par 9

Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 października 2019 roku do odwołania.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.klientocentryczni.pl.